fbpx Program Profibook Creator 2 - najlepszealbumy.pl

Okno główne

 

PASEK IKON

Nowy album
Tworzenie nowego albumu za pomocą Kreatora albumu.

Otwórz album
Otwieranie istniejącego albumu. Strzałka przy ikonie rozwija listę ostatnio otwieranych albumów.

Cofnij
Cofnij ostatnio wykonaną czynność.

Pełny podgląd
Podgląd strony w pełnej rozdzielczości.

Dodaj zdjęcie
Dodanie zdjęcia na aktualną rozkładówkę. Alternatywnie można przeciągnąć myszką zdjęcie z zakładkiPliki.

Dodaj tekst
Wstawienie obiektu tekstowego na aktualną rozkładówkę.

Edytuj tło
Edycja tła strony w oknie Edycja tła. Alternatywnie można przejść do edycji tła poprzez podwójne kliknięcie pustego obszaru strony.

Edytuj obiekt
Edycja aktualnie zaznaczonego obiektu. Alternatywnie można przejść do edycji obiektu poprzez jego podwójne kliknięcie.

Usuń obiekt
Usunięcie aktualnie zaznaczonego obiektu.

Przesuń na wierzch
Przesuń wybrany obiekt ponad inne obiekty na stronie.

Przesuń na spód
Przesuń wybrany obiekt poniżej innych obiektów na stronie.

Wyślij album
Przygotowanie plików eksportu i wysłanie ich do usługodawcy. Dokładny opis na stronie Wysyłanie zamówienia

Informacja o programie
Podstawowe informacje o programie i o producencie.

Pomoc
Pomoc dla programu.

PASEK MINIATUR STRON

Pasek miniatur stron wyświetla miniatury wszystkich stron w albumie. Aktualnie wybrana strona jest zaznaczona dodatkową ramką.

Pasek może znajdować się ponad obszarem roboczym lub po jego lewej stronie. Aby zmienić położenie paska należy kliknąć na nim PKM i wybrać właściwą opcję.

Rozmiar paska można zmieniać poprzez uchwycenie i przeciągnięcie myszką jego krawędzi. Podwójne kliknięcie na tej krawędzi powoduje ukrycie lub przywrócenie paska.


Zmiana kolejności stron

Aby zmienić kolejność stron należy chwycić myszką miniaturę strony i przeciągnąć ją na inne miejsce. Nie można przeciągać okładki i połówkowych rozkładówek.


Dodanie i usunięcie strony

Z menu kontekstowego dostępnego po kliknięciu PKM na miniaturze strony.

BELKA NAWIGACJI

Belka nawigacji pojawia się po przesunięciu myszki na górę obszaru roboczego. Na belce znajdują się następujące przyciski i ikony (od lewej):

Przyciski nawigacji:

 • Pierwsza strona
 • Poprzednia strona
 • Następna strona
 • Ostatnia strona
 • Powiększenie obszaru roboczego (Plus)
 • Pomniejszenie obszaru roboczego (Minus)
 • Dopasowanie obszaru roboczego

Ikony edycji obiektu:

 • Obrót w lewo
 • Obrót w prawo
 • Odbij w poziomie
 • Odbij w pionie

OBSZAR ROBOCZY

Powiększanie obszaru roboczego

Powiększanie i pomniejszenie obszaru roboczego można wykonać kółkiem myszki lub przyciskami plus / minus znajdującymi się na belce nawigacji.

Przesuwanie obszaru roboczego

Przesuwanie powiększonego obszaru roboczego wykonuje się chwytając i przesuwając dowolne miejsce obszaru za pomocą PKM.

PANEL ZAKŁADEK

Zakładki

Pliki

Pliki obrazów znajdujących się na dysku komputera. Pliki te można dodawać do strony lub ustawić jako tło strony poprzez upuszczenie pliku na miniaturze tła strony która pojawia się na górze obszaru roboczego podczas przeciągania pliku.

Motywy

Motywy (tła) stron. Motywem może być kolor (jednolity lub gradient) lub grafika. Aby wybrać motyw należy przeciągnąć go myszką i upuścić na miniaturę tła strony która pojawia się na górze obszaru roboczego podczas przeciągania.

Ramki

Ramki zdjęć dzielą się na standardowe w kształcie prostokąta lub owalu oraz na graficzne. Tła standardowe można edytować poprzez kliknięcie zdjęcia PKM i wybranie z menu kontekstowego pozycjiRamka zdjęcia.

Maski

Maski do nakładania na zdjęcia

Efekty

Specjalne efekty jakie można nakładać na zdjęcia (cieniowanie, refleksy świetlne i inne). Na tej zakładce znajdują się także cienie jakie można przypisywać dowolnym obiektom osadzonym w albumie. Cienie obiektów można edytować poprzez kliknięcie zdjęcia PKM i wybranie z menu kontekstowego pozycjiCień obiektu.

Kliparty

Gotowe rysunki do osadzenia w albumie.

Kalendarze

Gotowe kalendaria do umieszczania w albumie. Kalendarium osadzone w albumie można dowolnie edytować w oknie Edycja kalendarza dostępnym po podwójnym kliknięciu kalendarium. Można też edytować kalendarium bezpośrednio w panelu zakładek za pomocą opcji Edycja kalendarza dostępnej w menu kontekstowym.

Układy stron

Gotowe układy stron do zastosowania na aktualnej stronie.

Opcje

Parametry siatki obiektów, marginesów bezpieczeństwa (informujących o umieszczeniu obiektu zbyt blisko krawędzi strony) oraz domyślnego sposobu kadrowania zdjęcia upuszczonego na obszar roboczy.

Na dole zakładki znajduje się przycisk do ręcznego otwarcia okno kalibracji monitora.


Przyciski

Na dole niektórych zakładek mogą się znajdować następujące ikony:

Otwórz z dysku
Umożliwia dodanie nowego elementu z dysku lokalnego komputera.

Dodaj aktualny
Umożliwia dodatnie nowego elementu wg aktualnego obiektu.

Aktualizuj wybrany
Umożliwia aktualizację zaznaczonego elementu wg aktualnego obiektu.

Usuń wybrany
Umożliwia usunięcie zaznaczonego elementu.

Pobierz z Internetu
Umożliwia dodanie nowego elementu ze strony internetowej usługodawcy.

Tworzenie albumu

          Tworzenie nowego albumu wykonuje się za pomocą Kreatora albumu dostępnego po kliknięciu ikony Nowy album. W pięciu krokach (Wybór produktu, Opcje, Scenariusz, Zdjęcia, Generowanie albumu) w prosty sposób określa się wszystkie dane wymagane do przygotowania gotowego albumu. Kreator umożliwia przechodzenie do przodu i wstecz za pomocą belki nawigacyjnej znajdującej się na górze okna oraz za pomocą przycisków Cofnij / Dalej w prawym dolnym rogu okna.


Wybór produktu

Wszystkie produkty pogrupowane są w kategorie widoczne w postaci zakładek. Na każdej zakładce widoczne są produkty z danej kategorii. Należy wybrać zakładkę i produkt oraz kliknąć Dalej


Opcje

Wybór opcji dostępnych dla danego albumu. Pierwszą opcją jest zawsze ilość stron powiązana z ceną. Ten parametr można również ustawiać za pomocą suwaka znajdującego się w lewym dolnym rogu okna. W przypadku albumów oprawionych w skórę lub inny materiał w tym kroku jest także wybierany rodzaj materiału.


Scenariusz

Wybór scenariusza do zastosowania w albumie. Scenariusze zawierają takie informacje jak układ stron, tła, ramki zdjęć, cienie obiektów, domyślnie osadzone kliparty i inne dane.


Zdjęcia

Wybór zdjęć do albumu. Można pominąć ten krok, wówczas zostanie wygenerowany album zawierający puste kontenery do których później będzie można ręcznie dodać zdjęcia.

Dodanie zdjęć

Zdjęcia dodaje się poprzez:

 • Przeciągnięcie myszką zdjęcia na pusty obszar;
 • Przeciągnięcie myszką całego katalogu na pusty obszar;
 • Podwójne kliknięcie zdjęcia.

Wybrane zdjęcia oznaczone są znakiem .

W trakcie wyboru zdjęć na dolnej belce pojawia się informacja o poziomie zapełnienia albumu. Dodanie zbyt dużej ilości zdjęć uniemożliwia przejście do następnego kroku kreatora. Ilość dostępnych miejsc w albumie można określać wybierając odpowiednią opcję dopasowania (patrz poniżej) oraz zmieniając ilość stron w albumie za pomocą suwaka w lewym dolnym rogu.

Dostępne są dwie opcje dopasowania:

 • Ilość zdjęć do ilości miejsc - określenie ilości miejsc ściśle wg wybranego scenariusza;
 • Ilość miejsc do ilości zdjęć - automatyczne zamienianie kolejności stron scenariusza tak aby dopasować ilość miejsc w albumie do aktualnie wybranej ilości zdjęć.

Usunięcie zdjęć

Aby usunąć zdjęcie należy je zaznaczyć i wcisnąć klawisz Delete na klawiaturze lub z menu kontekstowego (dostępnego po kliknięciu zdjęcia PKM) wybrać opcję Usuń wybrane. Możliwe jest zaznaczeniu wielu zdjęć przy wciśniętych klawiszach Shift lub Ctrl oraz poprzez przeciąganie obszaru zaznaczania myszką.

Aby usunąć wszystkie wybrane zdjęcia należy z menu kontekstowego wybrać opcję Usuń wszystkie.

Kolejność zdjęć

Zdjęcia będą osadzone w albumie zgodnie z ich kolejnością na liście. Aby zmienić kolejność zdjęć należy wybrane zdjęcie przeciągnąć myszką na inną pozycję.


Generowanie albumu

W tym kroku należy ponownie sprawdzić czy wszystkie parametry są poprawne a następnie kliknąć przyciskGeneruj i wybrać nazwę pliku pod jaką zostanie zapisany wygenerowany album.

Czas generowania albumu uzależniony jest od szybkości komputera, ilości stron albumu i ilości oraz rozmiaru wybranych zdjęć. Postęp generowania wizualizowany jest za pomocą paska postępu. Po zakończeniu generowania wyświetlany jest informujący o tym komunikat.

Edycja albumu

             Na tej stronie opisano podstawowe czynności edycyjne wykonywane w albumie, takie jak skalowanie, przesuwanie i obracanie obiektów, dodanie zdjęcia i kadrowanie zdjęć, stosowanie zdjęć jako tło strony, dodanie klipartu lub kalendarium czy podstawowa edycja tła. Ponadto umieszczono tu informacje dotyczące siatki obiektów i marginesów bezpieczeństwa.

Opis pozostałych czynności należy szukać na innych stronach niniejszego dokumentu.

Edycja obiektów

Skalowanie obiektu

Skalowanie zaznaczonego obiektu (zmiana rozmiaru) wykonuje się myszką za pomocą uchwytu narożnikowego (z zachowaniem proporcji obiektu) lub uchwytu bocznego . Przy wciśniętym klawiszuCtrl skalowanie odbywa się względem środka obiektu.

Przesuwanie obiektu

Przesuwanie obiektu wykonuje się chwytając myszką obiekt za dowolny obszar. Z wciśniętym klawiszem Ctrl - przesuwanie odbywa się tylko w pionie lub poziomie. Jeśli siatka obiektów jest włączona (patrz Siatka) to obiekt automatycznie przykleja się do jej linii.

Obracanie obiektu

Obracanie obiektu wykonuje się myszką za pomocą uchwytu obrotu . Przy wciśniętym klawiszu Ctrl obrót wykonuje się co 15 stopni.

Szczegółowa edycja obiektu

Szczegółowa edycja obiektu odbywa się w oknie dialogowym właściwym dla danego typu obiektu. Okno to otwiera się po podwójnym kliknięciu obiektu lub po jego zaznaczeniu i kliknięciu ikony Edytuj obiekt.


Dodanie zdjęcia

Aby dodać zdjęcie do albumu należy przeciągnąć zdjęcie z zakładki Pliki lub kliknąć ikonę Dodaj zdjęcie. Przeciągnięcie pliku na kontener zdjęcia powoduje wstawienie zdjęcia w ten kontener. Przeciągnięcie zdjęcia na pusty obszar powoduje dodanie nowego kontenera ze zdjęciem.


Kadrowanie zdjęcia

Kadrowanie zdjęcia wykonuje się przy wciśniętym klawiszu Alt przesuwając zawartość kontenera myszką lub powiękaszając/pomniejszając zawartość kontenera kółkiem myszki. Dokładniejsze kadrowanie można wykonać w oknie Edycja zdjęcia.


Zamiana zdjęć

Można zamienić zdjęcia pomiędzy dwoma kontenerami. W celu zamiany należy uchwycić zdjęcia za ikonę znajdującą się w narożniku zaznaczonego zdjęcia a następnie przeciągnąć i upuścić je do innego kontenera. Jeśli kontener docelowy znajduje się na innej rozkładówce to zdjęcie należy przeciągnąć najpierw na miniaturę tej rozkładówki a następnie (po zmianie rozkładówki) upuścić na właściwy kontener.

Dodanie zdjęcia jako tło strony

Aby dodać zdjęcie jako tło strony należy przeciągnąć zdjęcie z zakładki Pliki na miniaturę tła która wyświetli się podczas przeciąganiu zdjęcia. Jeśli rozkładówka albumu jest zbudowana z dwóch stron to można ustawić tło oddzielnie dla lewej lub prawej strony rozkładówki.


Dodanie klipartu lub kalendarium

Aby dodać klipart lub kalendarium należy przeciągnąć odpowiednią miniaturę z zakładki odpowiednioKliparty lub Kalendarze na obszar roboczy. Domyślne kalendarium jest wygenerowane wg aktualnej daty. Aby zmienić datę kalendarium należy z menu kontekstowego wybrać pozycję Data kalendarza.


Edycja tła

Edycję tła wykonuje się po podwójnym kliknięciu pustego obszaru strony lub kliknięciu ikony Edytuj tło. Powoduje to otwarcie okna Edycja tła.

Gotowe tło można zastosować do innych stron wybierając z menu kontekstowego strony opcję Zastosuj tło do obu stron rozkładówki lub Zastosuj tło do wszystkich stron w albumie.


Siatka

Siatka obiektów służy do wyrównania pozycji i rozmiarów różnych obiektów. Przy włączonej siatce obiekty można przesuwać niezależnie od niej przez wciśnięcie Shift.

Parametry siatki ustawia się w zakładce Opcje (prawy panel zakładek).


Marginesy bezpieczeństwa

Marginesy bezpieczeństwa ostrzegają przed umieszczeniem dowolnego obiektu zbyt blisko krawędzi strony. Sposób wyświetlania marginesów określa się na zakładce Opcje w pozycji Margines.

Edycja zdjęcia

Szczegółową edycję zdjęcia wykonuje się w oknie Edycja zdjęcia. Okno to otwiera się po podwójnym kliknięciu zdjęcia na obszarze roboczym lub po jego zaznaczeniu i kliknięciu ikony Edytuj obiekt.

W tym oknie można wykonać następujące czynności:

 • Kadrowanie zdjęcia - ręcznie (za pomocą uchwytów kadru) lub poprzez kliknięcie przycisku ze zdefiniowanymi typowymi proporcjami kadru;
 • Filtrowanie kolorów - w dodatkowym oknie Filtr kolorów;
 • Zastosowanie wybranego efektu - w dodatkowym oknie Efekty;
 • Korektę efektu czerwonych oczu - w dodatkowym oknie Korekta czerwonych oczu;
 • Ponowne wczytanie źródłowego zdjęcia z pliku.
Edycja kalendarza

       Edycję kalendarium wykonuje się w oknie Edycja kalendarza. Okno to otwiera się po podwójnym kliknięciu kalendarium na obszarze roboczym lub po jego zaznaczeniu i kliknięciu ikony Edytuj obiekt. Można też edytować dane kalendarium znajdującego się na zakładce Kalendarzeprzez wybranie z jego menu kontekstowego opcji Edycja kalendarza.

Kalendarium może oprócz podstawowych danych (nazwy i numery dni, nazwy miesiąca, rok) może także wyświetlać takie dane jak imieniny czy nazwy świąt - nawet świąt ruchomych (Wielkanoc). Kalendarium może być generowane dla dowolnego roku z zakresu 1753÷9999.

Kalendarium może być miesięczne lub tygodniowe.


Wybór daty

W lewym górnym rogu okna znajduje się formatka wyboru daty kalendarza. Po zmianie daty kalendarium wyświetla miesiąc lub rok zawierający wybraną datę.


Drzewko sekcji

Struktura danych kalendarza. Po wybraniu określonej sekcji w tabelce właściwości zostaną wyświetlone szczegółowe dane tej sekcji a na podglądzie zostanie zaznaczony odpowiadający jej obszar.


Tabelka właściwości

Tabelka ze szczegółowymi parametrami sekcji zaznaczonej w drzewku sekcji. Umożliwia zmianę dowolnych parametrów a przez to edycję wybranego elementu kalendarza.


Aktualny podgląd

Podgląd kalendarium wg aktualnych parametrów. Linią przerywaną zaznaczona jest aktualnie wybrana sekcja. Dodatkowo klikając na wybranym obszarze można przejść do odpowiadającej mu sekcji w drzewku i wyświetlenie jej parametrów w tabelce.

Edycja tła

      Edycję tła strony wykonuje się w oknie Edycja tła. Okno to otwiera się po podwójnym kliknięciu pustego obszaru strony na obszarze roboczym lub po jego zaznaczeniu i kliknięciu ikony Edytuj tło.

W tym oknie można wykonać różne czynności w zależności od typu tła.

Dla tła typu Kolor:

 • Wybór rodzaju koloru (jednolity lub gradient);
 • Określenie koloru (kolorów) i kierunku gradientu.

Dla tła typu Zdjęcie:

 • Ustalenie kadru zdjęcia;
 • Filtrowanie kolorów - w dodatkowym oknie Filtr kolorów;
 • Zastosowanie wybranego efektu - w dodatkowym oknie Efekty;
 • Korektę efektu czerwonych oczu - w dodatkowym oknie Korekta czerwonych oczu;
 • Ponowne wczytanie źródłowego zdjęcia z pliku.

Dla tła typu Materiał:

 • Wybór materiału z listy dostępnych materiałów.
Krycie obiektu

      Dla każdego obiektu osadzonego w albumie można określić parametr Krycie określający jego przeźroczystość w skali 0÷100 gdzie 0 określa całkowicie przeźroczysty obiekt. Wykonuje się to w oknie dostępnym po wybraniu z menu kontekstowego danego obiektu opcji Krycie.

Cień obiektu

        Każdego obiekt osadzony w albumie może posiadać swój cień. Parametry cienia określa się w oknie Cień obiektu dostępnym z menu kontekstowego obiektu. Dostępne parametry cienia to kolor, stopień rozproszenia i pozycja. Innym sposobem dodania cienia do obiektu jest przeciągnięcie odpowiedniej miniatury z zakładki Efekty.

W oknie Cień obiektu dostępne są ikony za pomocą których można parametry cienia zapisać lub wczytać z/do pliku na dysku komputera.

Cień wybranego obiektu może być zastosowany do innych obiektów. W tym celu z menu kontekstowego obiektu należy wybrać właściwą opcję Zastosuj cień do wszystkich….

Ramka zdjęcia

       Zdjęcia osadzone w albumie mogą posiadać dwa rodzaje ramek: standardowe lub graficzne. Aby dodać ramkę do zdjęcia należy przeciągnięcie na wybrane zdjęcie odpowiednią miniaturę z zakładki Ramki. Ramkę standardową można też utworzyć w oknie Ramka zdjęcia.

Ramka wybranego zdjęcia może być zastosowana do innych zdjęć. W tym celu z menu kontekstowego zdjęcia należy wybrać właściwą opcję Zastosuj ramkę do….


Ramka standardowa

Ramka standardowa to jedno- lub dwukolorowa ramka w kształcie prostokąta lub owalu. Parametry takiej ramki określa się w oknie Ramka zdjęcia dostępnym z menu kontekstowego zdjęcia.

W oknie edycji ramki dostępne są ikony za pomocą których można aktualne parametry zapisać lub wczytać z/do pliku na dysku komputera.


Ramka graficzna

Ramki graficzne mogą posiadać dowolny wygląd ale nie może być edytowane.

Filtr kolorów

     Okno Filtr kolorów otwiera się po kliknięciu przycisku Filtr kolorów w oknie Edycja zdjęcia lub w oknieEdycja tła jeśli wybrano tło typu Zdjęcie.

W tym oknie znajduje się zestaw kilku standardowych filtrów kolorów do zastosowania na edytowanym zdjęciu. Filtry te można dowolnie edytować za pomocą suwaków. Dostępne są też ikony za pomocą których można aktualne parametry zapisać lub wczytać z/do pliku na dysku komputera.

Efekty

     Okno Efekty otwiera się po kliknięciu przycisku Efekty w oknie Edycja zdjęcia lub w oknie Edycja tła jeśli wybrano tło typu Zdjęcie.

W tym oknie znajduje się zestaw kilku podstawowych efektów jakie można zastosować na edytowanym zdjęciu. Po wybraniu efektu ustala się jego parametry za pomocą suwaków.

Korekta czerwonych oczu

     Okno Korekta czerwonych oczu otwiera się po kliknięciu przycisku Korekta czerwonych oczu w oknie Edycja zdjęcia lub w oknie Edycja tła jeśli wybrano tło typu Zdjęcie.

W oknie można wykonać następujące czynności:

Czynność Sposób wykonania
Powiększenie lub pomniejszenie widoku Kółkiem myszki
Przesunięcie powiększonego widoku Prawym klawiszem myszki
Zaznaczenie fragmentu do korekty Lewym klawiszem myszki

Po zaznaczeniu wybranego fragmentu zdjęcia pojawia się panel za pomocą którego można zmienić kształt zaznaczenia oraz zastosować jedną z dwóch metod korekty. Druga metoda (precyzyjniejsza) może być zastosowana tylko jeśli jako kształt zaznaczenia wybrano Okrąg.

Wykonane zmiany można cofnąć za pomocą przycisków:

 • Wczytaj ponownie z pliku - powoduje wczytanie zdjęcia z pliku źródłowego (jeśli jest dostępny).
 • Cofnij - pozwala cofnąć ostatnią zmianę.
Wysyłanie zamówienia

 Aby zamówić gotowy album należy kliknąć ikonę Zamówienie albumu. Otworzy się okno w którym w kilku krokach można przygotować zamówienie i wysyłać je do realizacji. Kreator zamówienia umożliwia przechodzenie do przodu i wstecz za pomocą belki nawigacyjnej znajdującej się na górze okna oraz za pomocą przycisków Cofnij / Dalej w prawym dolnym rogu okna.


Testowanie albumu

W tym kroku można sprawdzić czy wszystkie obiekty w albumie są poprawnie przygotowane. Kliknięcie w wybrany wpis powoduje zamknięcie okna Zamówienie albumu i przejście do skojarzonego z nim obiektu.

Jeśli wszystkie strony i obiekty są poprawne to należy kliknąć przycisk Dalej aby przejść do następnego kroku.


Dane klienta

Zebranie danych klienta potrzebnych do realizacji zamówienia.


Generowanie i wysyłanie albumu

Wszystkie strony (rozkładówki) są generowane automatycznie czyli tworzone są pliki eksportu. Na tym etapie należy sprawdzić czy wszystkie strony są poprawnie wygenerowane. Następnie utworzone pliki eksportu można zapisać na dysku komputera lub wysłać na serwer FTP usługodawcy.

//]]>